(vernieuwde) algemene voorwaarden i.v.m. de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. – Verplichting rijschool

1.1 De leerling krijgt rijles van een rij leraar die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) De rij leraar dient in het bezit te zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool in overleg met de leerling binnen 2,5 week gereserveerd nadat de examenkosten gestort / ontvangen zijn op de rekening van de rijschool tenzij mondeling/ schriftelijk anders is overeengekomen, de leerling dient dan echter wel zorg te dragen voor het “op tijd” machtigen van de rijschool voor het aanvragen van het praktijkexamen bij het CBR, via de website; www.cbr.nl alsmede tijdig de verhinderdata waarop men niet zou kunnen afrijden door te geven.
1.3 De rijles wordt volledig benut door de leerling.
1.4 De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden waardoor de lesauto niet of onvoldoende bruikbaar blijkt.
In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto indien deze beschikbaar is, de leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en of schadevergoeding.
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd een goede bedrijfsverzekering afgesloten waaronder een inzittenden verzekering.
1.6 Indien de rijles niet door kan gaan als gevolg van ziekte van de leraar of een ongeval, weer en of verkeersomstandigheden, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld en wordt er indien mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/ of schadevergoeding noch van losse rijlessen, noch op pakketten, praktijkexamens of bij rijtesten, dit geld ook in het geval van langdurige ziekte in het geval van overlijden of afwezigheid om wat voor reden dan ook van de rij leraar.
1.7 Vermelding omgang met uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG wet) omschreven in deze algemene voorwaarden van de rijschool.

Artikel 2. – Verplichtingen Leerling

2.1 Om rijlessen te kunnen volgen, moet de leerling minimaal 16,5 jaar oud zijn, bij eventuele schade, kunnen wij de ouders aansprakelijk stellen voor hun minderjarige kinderen, de ouders zijn ten allen tijde aansprakelijk voor hun minderjarige kind en de door hen veroorzaakte schade, de leerling mag in geen geval een ontzegging hebben van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen! Tevens dient de leerling tijdens de rijlessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, de leerling is hiervoor zelf verantwoordelijk, eventuele boetes die hieruit voortkomen zijn geheel voor de leerling zelf.
2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan (15 minuten voor aanvang rijles), is de leerling iets te laat dan wacht de instructeur ongeveer 10 minuten, echter zijn wij niet aansprakelijk voor de verloren lestijd, hiervoor draagt de leerling zelf de verantwoording, na 10 minuten wachttijd en het niet aanwezig zijn van de leerling, brengt de rijschool de volledige rijles in rekening van de leerling en of zijn of haar ouders bij minderjarigheid en beschouwen wij de les als gereserveerde tijd die aan de leerling gefactureerd zal worden, hierop rust een betalingsverplichting
De agenda van de rijschool en de hierin, in het bijzijn van de leerling gereserveerde lestijd (afspraak) is altijd leidend en staat niet ter discussie, op basis van deze gegevens bepaald de rijschool de afspraken, de leerling kan bij twijfel altijd contact opnemen met de rijschool om de lestijd te verifiëren. 
Is de leerling te laat, dan wacht de rij leraar max. 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de leerling binnen de 10 minuten wachttijd niet arriveert, heeft de rijschool het recht de volledige rijles in rekening te brengen. 
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven echter binnen 48 uur, anders heeft de rijschool het recht om de volledige rijles in rekening te brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.
Op Zaterdagen en Zondagen worden er geen afmeldingen verwerkt, wil de leerling de rijles van bijvoorbeeld Maandag afzeggen, dan dient de leerling dit de Vrijdag ervoor, voor 21:00 uur aan de rijschool door te geven.
2.4 Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is, bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid, een begrafenis van een naast familielid of een spoedopname in het ziekenhuis.
Een praktijkexamen en of rij test kan echter niet geannuleerd worden, tenzij je voldoet aan de door het CBR opgestelde voorwaarden voor annuleren (detachering als militair, overlijden en of ernstige ziekte) echter heeft de rijschool hierin geen tussenkomst, noch aansprakelijkheid, het CBR beoordeeld middels een aanvraag of de annulering toegekend wordt, bij geen toekenning door het CBR is de leerling zijn examengeld volledig kwijt en de rijschool hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk, ook niet voor het deel examengelden van de rijschool, de tijd betreft gereserveerde tijd, hierop is geen recht op restitutie of welke vorm van aansprakelijkheid dan ook.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij leraar tijdens de rijlessen op te volgen.
2.6 Bij het praktijkexamen dient de leerling in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat alsmede een geldig identiteitsbewijs te tonen, draagt de leerling zorg voor het bij zich hebben van de uitnodiging/ oproepkaart voor het examen en het zelfreflectieformulier. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van bovenstaande documenten naar het CBR, niet de rijschool, bij het niet hebben, kunnen tonen van de juiste documenten of papieren, kan het examen niet doorgaan, dit is op kosten en verantwoordelijkheid van de leerling, de rijschool kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld.
2.7 De leerling verstrekt noodzakelijke informatie over zijn/ haar toestand, men moet fysiek en mentaal in staat zijn een auto te besturen (men hoeft hierin geen privacygevoelige medische informatie te delen, dit doet men middels een gezondheidsverklaring bij het CBR waarin de rijschool geen inzage heeft noch hiervoor aansprakelijk c.q. verantwoordelijk is).
Indien men medicijnen gebruikt die voorzien zijn van een gele sticker en de rijvaardigheid beïnvloeden, willen wij hierover in algemene zin worden geïnformeerd, i.v.m. de veiligheid van leerling, rijinstructeur en mede weggebruikers, de rijlessen/ praktijkexamen zullen worden stopgezet indien medicijngebruik de rijvaardigheid beïnvloed of kan beïnvloedden, alcohol en of drugsgebruik of men onvoldoende slaap heeft genoten, wordt dit niet getolereerd, indien de leerling de avond of voor de rijles alcohol of drugs heeft gebruikt en of de rijinstructeur vermoed dat dit het geval is, hebben wij het recht de rijles en of praktijkexamen per direct te annuleren, de leerling draagt zelf verantwoordelijkheid hiervoor, de rijschool kan hierin niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden
gesteld, de rijles en of praktijkexamen wordt in dit geval doorberekend aan de leerling aangezien het gereserveerde tijd betreft en men bekend is met het feit niet met alcohol of drugsgebruik deel te mogen nemen aan het verkeer.
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen vermeld staat in artikel 2.7, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder restitutie van lesgelden, examengelden etc.
Enig vermoeden van medicijngebruik die de rijvaardigheid beïnvloed, alcohol en of drugsgebruik voor of onder invloed van bovenstaande tijdens de rijles kan resulteren in het direct stopzetten van de rijles/ pakket, de rijles wordt echter wel in rekening gebracht. Derhalve behouden wij ons het recht de rijlessen, pakket per direct te beëindigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te dragen en zonder restitutie op lesgelden of examengelden.
2.8 Bij schade ontstaan ten gevolge van de in artikel 2.7 vermelde omstandigheden, heeft de rijschool het recht dit volledig te verhalen op de leerling en of de ouders van de minderjarige leerling.
2.9 Bij afname van een pakket, verplicht de leerling zich het theoriecertificaat te behalen binnen de periode die bij het gekozen pakket past, zonder onderbrekingen van de praktijklessen, bij een pakket van 30 rijlessen dien je ruimschoots binnen 30 weken (bij 1 rijles per week bijvoorbeeld) in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat, indien het behalen van het certificaat niet lukt, heeft de leerling geen recht op restitutie van les of examengelden, ook niet indien de leerling tussentijds besluit te stoppen met de rijopleiding of overstapt naar een andere rijopleiding. Ook bij afname van losse praktijklessen, dient men ononderbroken te lessen, dit voor de continuïteit De bij ons afgenomen rijopleiding dient volledig en zonder onderbrekingen te worden afgenomen, bij onderbreking verliest de leerling het recht op openstaande al reeds betaalde lesgelden/ examengelden en kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld noch is er recht op restitutie hiervan
2.9a Indien de leerling om wat voor reden ook, besluit te stoppen met rijles bij onze rijschool en de keuze maakt daardoor zijn pakket of rijlessen niet of niet volledig af te nemen, geschied dit op kosten en verantwoording van de leerling, er is geen sprake van restitutie van lesgelden, gereserveerde lesgelden uit pakketten en termijnen of examengelden, de rijschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen van pakketten, rijlessen of stop zetten van rijlessen, pakketten of niet door laten gaan c.q. stop zetten van een praktijkexamen.
De rijschool kan op geen enkele wijze verplicht worden of aansprakelijk gesteld tot terugbetaling van openstaande lesgelden, examengelden of openstaande bedragen uit pakketten etc. derhalve is het niet mogelijk tussendoor te stoppen met de rijopleiding en deze later voor al reeds eerder betaalde bedragen alsnog opnieuw op te starten, de leerling moet hiervoor een nieuwe overeenkomst aangaan, de eerder betaalde les en of examengelden/ pakketten komen hierdoor volledig te vervallen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2.9 b Bij afname van rijlessen, een pakket ( termijnbetaling) ga je stilzwijgend akkoord met het volledig afnemen van het totale lespakket inclusief praktijkexamen (zonder onderbrekingen), indien de leerling besluit het pakket voortijdig te beëindigen om wat voor reden ook, is er geen restitutie van lesgelden of examen gelden noch enige vorm van aansprakelijkheid.
Daarnaast, krijgt de leerling een les overeenkomst waarin hij/ zij tekent akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en tekent geïnformeerd te zijn over de wijze waarop onze rijschool omgaat met persoonsgegevens (AVG wet) hier omschreven, of leerling geeft in het agenda systeem van PlanGo (waar wij mee werken) aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden dit is gelijk aan de les overeenkomst , indien u niet akkoord wenst te gaan met onze Algemene Voorwaarden, kunnen wij helaas de betreffende leerling geen rijlessen en of producten aanbieden en zullen wij verwijzen naar een andere rijschool.
2.9 c De leerling is verplicht de lesauto schoon te houden, geen voeten, schoenen op de bekleding, niet eten, drinken of roken in de lesauto, indien de leerling verantwoordelijk is voor schade t.a.v. bovenstaande is de leerling aansprakelijk voor de kosten indien de lesauto moet worden gereinigd, de factuur hiervan zal worden doorberekend aan de leerling.

Artikel 3. – Betalingen

3.1 Geplande Rijlessen, praktijkexamens en of theorieartikelen worden standaard voorafgaand aan de lessen gefactureerd of de leerling kan op verzoek een kwitantie in de lesauto krijgen van de contant betaalde rijlessen, praktijkexamens, rij test en of theorieartikelen.
3.2 Bij afname van een pakket, verplicht de leerling zich altijd voorafgaand aan de rijlessen het volledige bedrag te betalen, betaling geschied op aangeven van de rijschool, de termijnbedragen worden ook geïnd tijdens vakantieperiodes en dienen derhalve gewoon te worden voldaan.
3.2 b Bij afname van een pakket en betaling in termijnen, verplicht de leerling zich voorafgaand aan de rijlessen, per termijn te betalen per bank, giro of contant, de rijschool bepaald wanner de termijnen voldaan dienen te worden, niet de leerling, de termijnen worden ook geïnd tijdens vakantieperiodes en dienen derhalve ook tijdens vakantieperiodes te worden voldaan, indien de leerling hieraan niet voldoet of niet wil voldoen, worden de reeds geplande rijlessen en of examens per direct geannuleerd zonder dat hierop sprake is van recht op restitutie van examen of lesgelden.
3.2 c Bij betaling van rijlessen en of termijnen en of pakketten, dient er voorafgaand aan de rijles betaald te worden, dit geldt tevens indien de rijlessen per les overgemaakt worden dan dient het bedrag de avond voor de rijles te zijn bijgeschreven op de rekening van de rijschool, indien er niet op tijd betaald is, behouden wij ons het recht, de les te annuleren.
Bij de eerste betaling van de rijlessen, gaat de leerling automatisch akkoord met de hier omschreven Algemene voorwaarden na betaling van de eerste rijles en of eerste termijn of pakketbetaling in een keer, daarnaast krijgt de leerling vooraf een les overeenkomst waarin zij tekenen akkoord te gaan of akkoord gaan via het Agenda systeem van PlanGo met de algemene voorwaarden alsmede een betaalverplichting aangaan en daarnaast verklaren op de hoogte te zijn van de wijze waarop onze rijschool omgaat met de persoonsgegevens van onze leerlingen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wet die vanaf 25 Mei 2018 in heel Europa wordt ingevoerd. De Algemene Voorwaarden staan altijd vermeld op onze website en zijn daardoor ten alle tijden raadpleegbaar www.autorijschoolvanderv1.nl, tevens aanwezig in de lesauto, op de factuur/ betaalbriefjes wordt aangegeven dat er sprake is van Algemene Voorwaarden en het aangaan van een betaalverplichting, hierover kan geen onduidelijkheid bestaan, door het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden gaat de leerling akkoord maar geeft deze tevens aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.
De leerling draagt zelf verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van hetgeen in de Algemene Voorwaarden staat vermeld en weet derhalve dat deze akkoord gaat met de voorwaarden na de eerste betaling en ondertekening van onze les overeenkomst, derhalve kan de leerling op geen enkele wijze beweren niet op de hoogte te zijn van onze Algemene Voorwaarden en de inhoud daarvan almede de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens en onze Voorwaarden
3.3 Indien de leerling niet op tijd betaalt, dan hanteren wij de volgende procedure;
– Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, krijgt de leerling hiervan een waarschuwing middels een bericht , indien er na de berichtgeving geen betaling plaats heeft gevonden, behoudt de rijschool zich het recht de reeds geplande rijlessen en of praktijkexamens te annuleren.
– Indien betalingen alsnog uitblijven, krijgt de leerling een tweede herinnering (extra kosten minimaal 20,- Euro)  7 dagen na de tweede herinnering een aanmaning waarbij er aanmaningskosten zullen worden berekend (minimaal 30,- Euro).
Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. De rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis
– Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de rijschool een incassobureau inschakelen, de extra kosten die hieruit voortkomen zijn geheel voor de leerling.
3.4 De rijschool heeft altijd het recht om de rijopleiding (tijdelijk) stop te zetten, zeker in het geval van wanbetaling
3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket niet volledig hebt benut, dan heb je geen recht op restitutie, wij adviseren hierin.
3.6 De geldende tarieven van de rijschool staan vermeld op de website, eventuele fouten of prijswijzigingen voorbehouden. Tariefwijzigingen van derden zoals CBR zullen worden doorberekend aan de leerling. Eventuele wijzigingen van tarieven zullen indien mogelijk 1 maand voor het ingaan vermeld worden op de website maar ook aanwezig zijn in de les auto’s,

Artikel 4 – praktijk(her)examen en rij test

4.1 De rijinstructeur/ rijschool bepaalt wanneer er een praktijkexamen of rij test gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden, niet de leerling, dit doordat de expertise hierin bij de rijschool ligt.
De rijschool is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het examenresultaat, derhalve kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk noch verantwoordelijk worden gehouden.
4.1a De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat ( zie artikel 2.6 en 2.9) zonder theoriecertificaat kan er geen praktijkexamen gereserveerd worden, praktijkexamens dienen voor aanvraag te zijn voldaan aan de rijschool, indien blijkt dat de leerling niet in bezit van een geldig theoriecertificaat is, heeft het praktijkexamen geen doorgang en is de rijschool daarvoor niet aansprakelijk, noch heeft de leerling recht op restitutie van examengelden, dit is geheel voor eigen verantwoording.
4.1b Als een leerling niet of te laat op een praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag, het examen komt dan te vervallen op eigen kosten, de rijschool draagt hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden.
Bij het niet verschijnen of te laat komen op een rij test, berekent het CBR een geldbedrag voor het niet verschijnen op de rij test en wordt het bedrag dat betaald is aan de rijschool voor de rij test (huur auto, administratiekosten ed. niet gecrediteerd, hierin heeft de leerling een eigen verantwoordelijkheid.
4.1c De leerling is verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs, zonder identiteitsbewijs kan de rij test of het praktijkexamen niet doorgaan, de leerling draagt hiervoor zelf
verantwoordelijkheid. (zie ook artikel 2.1 en 2.6) alsmede voor het bij zich hebben van de juiste, benodigde papieren om praktijkexamen te mogen doen; de uitnodiging / oproepkaart CBR, ondertekend en voorzien van datum waarop je examen doet, alsmede een zelfreflectieformulier welke via www.cbr.nl zelfstandig kan worden gedownload, afgedrukt en ingevuld meegenomen.
4.2 Indien het praktijkexamen of rij test niet doorgaat op aangeven van het CBR door bijvoorbeeld ijzel of sneeuw, hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen, de rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van een rijles te berekenen.
4.3 In het geval van een (her)examen dient de leerling structureel rijlessen te blijven afnemen/ volgen om het al reeds behaalde niveau te blijven behouden, het CBR adviseert minimaal 5 lesuren voorafgaand aan een herexamen, indien de leerling zich niet houdt aan de door het CBR geadviseerde minimum aantal lesuren, behoudt de rijschool zich het recht het herexamen op kosten van de leerling niet door te laten gaan, het examen zal geannuleerd worden, de leerling draagt zelf zorg voor het op tijd inplannen van afspraken (dus niet een of twee weken voorafgaan aan het examen) voor ten minste 5 lesuren/ weken, voorafgaand aan het herexamen, de rijschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het laten vervallen/ annuleren van een (her)examen tevens is er geen recht op restitutie van examengelden.
De leerling dient tijdig de rijlessen voor het (her)examen in te plannen, indien de leerling te laat lessen inplant kan het zijn dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is en er niet 5 lesuren beschikbaar zijn bij de rijschool, ook dan behouden wij ons het recht tot bovenstaande en kunnen wij het praktijkexamen geheel op kosten en verantwoording van de leerling annuleren.

Artikel 5 -beëindigen van les en pakketovereenkomsten

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van les/ pakket overeenkomsten les overeenkomst al dan niet schriftelijk te doen ontbinden als:
– De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7), de leerling in redelijkheid niet geschikt kan worden bevonden
voor het besturen van het voertuig waarvoor de les overeenkomst is gesloten en of in de in de Algemene Voorwaarden omschreven omstandigheden en dusdanig dringende redenen gelegen in de persoon van de leerling en of diens gedragingen, dat in redelijkheid van de rijschool niet verwacht kan worden dat zij de overeenkomst voortzet, in geval van dergelijke dringende redenen, volgt geen restitutie van les en of examengelden en geschied ontbinding schriftelijk onder opgaaf van redenen.
– De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen (zie artikel 2.9) zo ook het niet behalen van de theorie binnen de gestelde termijn maar ook indien de leerling te onregelmatig rijlessen neemt en of stopt tussendoor.
5.2 De leerling kan de les overeenkomst slechts ontbinden op grond van dringende redenen van dusdanige aard, dat van de leerling op redelijkerwijze niet verwacht kan worden de overeenkomst te continueren totdat het praktijkexamen met voldoende resultaat is afgelegd. In geval van ontbinding wegens dringende redenen is de leerling gehouden de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en hanteren wij een opzegtermijn van 4 weken, de leerling is verplicht de prijs van 1 lesuur tegen de dan geldende tarieven van de rijschool, te vergoedden, daarnaast is er geen sprake van restitutie van nog openstaande lesgelden of examengelden en kunnen er hieruit geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Aanvullende afspraken

6.1 De rijschool kan indien nodig aanvullende afspraken met de leerling maken, dit kan mondeling of schriftelijk.
6.2 Deze algemene voorwaarden zijn op zowel op mondeling als schriftelijke overeenkomsten van toepassing.

Artikel 7 – Lespakketten

7.1 Indien een leerling een lespakket en/of lespakket incl. praktijkexamen heeft afgenomen bij de rijschool of losse rijlessen afneemt, gaat de leerling akkoord met de hier omschreven algemene voorwaarden.
Als je aan het einde van het pakket of bij losse rijlessen nog niet toe bent aan het praktijkexamen of rij test, kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij klaar is voor het praktijkexamen/ rij test tegen het op dat moment geldende tarief.
De rijschool is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en of het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden)noch voor het uiteindelijke examenresultaat.

Artikel 8 – Vrijwaring

8.1 Als de leerling zich in de auto opzettelijk misdraagt zodanig dat er ondanks ingrijpen van een instructeur een aanrijding/ ongeluk, of schade plaatsvindt, dan wordt de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld, bij minderjarigheid de ouders van de betreffende leerling.
– Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kunnen wij de leerling daarvoor aansprakelijk stellen. (Als je de avond voor de rijles veel alcohol hebt geconsumeerd mag de leerling geen lesauto besturen en is ook bovenstaande van toepassing)
– Het is tevens ten strengste verboden om drug of medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook in deze hier
omschreven situatie kunnen wij de leerling hiervoor aansprakelijk stellen.
8.2 De leerling is verplicht bij de rijschool melding te doen indien hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit niet bij de rijschool heeft gemeld en toch rijlessen neemt dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan voertuigen of derden en behouden wij ons het recht voor direct gebruikt te maken van artikel 5, de les of pakketovereenkomsten al dan niet schriftelijk of mondeling per direct te ontbinden zonder recht op restitutie van lesgelden en /of examengelden of schadevergoeding, dit is tevens van toepassing op artikel 8.1 en overtredingen daarvan door een leerling. Bij minderjarige leerlingen stellen wij de ouders voor bovenstaande aansprakelijk.

Artikel 9 Privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) AVG

9.1 Vanaf 25 Mei 2018 treedt de privacywetgeving in werking: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation)
Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie.
In Artikel 9 geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken, verzamelen, opslaan, met welk doel en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
9.2 De rijschool gebruikt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de aangeboden diensten, te denken aan leerling gegevens; naam en adres, en woonplaats, geboortedatum telefoonnummer, de gegevens van de betreffende leerling welke ingevuld worden op een:
– les overeenkomst (papierversie)
– lesinstructie/ vorderingenkaart (papierversie)
– facturering (papierversie waarvan kopie rijschool/ boekhouder rijschool, bij controle belastingdienst)
De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt voor het afnemen van de rijlessen, rijlespakketten, om de afhaallocatie te bepalen, als factureer gegevens van de afnemende partij en ten behoeve van het doorgeven van wijzigingen en als klantenbestand. Deze gegevens worden enkel gedeeld met ons boekhoudkantoor welke noodzakelijk is voor een juiste bedrijfsvoering te denken aan administratieve plichten, belastingaangiftes, kwartaalbelasting, fiscale plicht.
Wij hebben als bedrijf een fiscale plicht ter inzage/ controle door de Belastingdienst in onze boekhouding, uw gegevens kunnen hierdoor gedeeld worden met de belastingdienst (inspecteur) louter ter controle van onze bedrijfsvoering en juiste aangifte, de door ons genoteerde gegevens zijn enkel genoteerd ten einde te voldoen aan onze fiscale verplichting als bedrijf , administratief, planning matig en bedrijfsmatig om u als klant van dienst te kunnen zijn, niet voor andere doelen.
Daarnaast zijn wij als bedrijf verplicht bovenstaande gegevens 7 jaar te bewaren (de gegevens zitten in een brandwerende kluis enkel toegankelijk voor de rijschool) i.v.m. fiscale bewaarplicht, daarna zullen deze gegevens vernietigd worden in een papiervernietiger waardoor de gegevens onleesbaar zijn voor derden en de leerling te beschermen tegen het risico op diefstal en of fraude, indien er sprake is van een lek, zullen wij deze registreren en documenteren.
Ons bedrijf is verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren i.v.m. een fiscale plicht, hierbij is er sprake van een gerechtvaardigd belang!

De facturering geschied middels het programma rijschool software PlanGo, de facturen met daarop uw gegevens staan opgeslagen in een computer, de facturen met daarop uw naam, adres gegevens en afgenomen rijlessen / examens of pakket zijn beschikbaar in een originele versie en een kopie (op papier) De originele papieren versie ligt bij de rijschool, de kopieën ten behoeve van de boekhouding/ Belastingdienst bij onze boekhouder (Bonoo Administratie kantoor). De rijschool heeft een website, www.autorijschoolvanderv1.nl op de website verzoeken wij u akkoord te gaan met cookies waarvoor toestemming gevraagd wordt, de cookies zijn enkel ten behoeve van onze website en essentieel onderdelen te laten functioneren, uw kunt ons via de website een mail sturen met eventuele vragen of aanmeldingen middels een contactformulier, de mails zijn enkel ten behoeve van de rijschool, de rijschool is eigenaar van het mailadres en niet ter inzage voor derden, na beantwoorden, worden de mails verwijderd, wij bewaren of registeren de mailadressen niet.
9.3 De praktijkexamens worden door de rijschool aangevraagd middels het CBR Top Systeem, de leerling machtigt de rijschool voor het aanvragen van het praktijkexamen, de leerling meld zich hiervoor zelf aan bij het CBR middels zijn/ haar Digi-D, de rijschool kan enkel praktijkexamen/rij test of TTT aanvragen middels een door de leerling verstrekte machtiging bij het CBR, de rijschool heeft de gereserveerde examendatum enkel genoteerd in de planning ten einde op tijd en op de juiste locatie aanwezig te kunnen zijn, schriftelijke bevestiging is niet afkomstig van de rijschool maar van het CBR, bij problemen dient men dan ook contact op te nemen met het CBR, de rijschool draagt hiervoor geen enkele verantwoording noch aansprakelijkheid.
9.4 Wij verzoeken de leerling middels een inschrijf formulier hun gegevens te registreren, een betaalverplichting aan te gaan alsmede akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de rijschool alsmede toestemming voor gegevensverwerking conform AVG wet welke omschreven staan in de algemene voorwaarden. Zonder toestemming (les overeenkomst) is het voor onze rijschool onmogelijk te
voldoen aan de wettelijke verplichting die noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, te denken aan de fiscale plicht en of administratieve plicht die wij hebben, derhalve kunnen wij u als rijschool hierdoor niet van dienst zijn indien u niet akkoord wenst te gaan met bovenstaande en de les overeenkomst waarin de AVG wet genoteerd staat en u toestemming aan verleent i.v.m. een gerechtvaardigd belang te noemen de bedrijfsvoering van onze rijschool en de verplichte wettelijke fiscale administratie alsmede te voldoen aan de AVG verantwoordelijkheid waarbij we u informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.
9.5 Indien u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, kunt u onze rijschool schriftelijk verzoeken gegevens te corrigeren of verwijderen en of inzage in uw persoonsgegevens echter dienen wij daarbij te benadrukken dat wij uw gegevens gebruiken op basis van een wettelijke grondslag, fiscale verplichting, conform deze verplichting dienen wij facturen met daarop naam en adres gegevens 7 jaar te bewaren, de leerling geeft in de les overeenkomst aan hiervan in kennis gesteld te zijn en het belang van de wettelijke verplichting te begrijpen. 
9.6 Onze rijschool heeft een Facebookpagina en website waarop wij foto’s plaatsten indien u geslaagd bent, de leerling verleent hiervoor schriftelijk toestemming op onze les overeenkomst, de leerling is uiteraard niet verplicht hiermee akkoord te gaan, de leerling tekent voor wel of niet akkoord, indien de leerling de plaatsing op Facebook of de website niet meer wenselijk vindt, dient u hiertoe een schriftelijk verzoek te zenden aan:
Autorijschool van der V1
Einsteinstraat 18-20,
1446VG Purmerend

Wij zullen uw foto en naam verwijderen van zowel de facebookpagina als de website van de rijschool en u hiervan in kennis stellen.

Artikel 10 geschillen

10.1 De leerling kan indien er een geschil ontstaat een beroep doen op bemiddeling door de rijschool.
10.2 Een beroep tot bemiddeling kan schriftelijk worden gemeld, uiterlijk binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan, u kunt uw klacht schriftelijk melden per post of Email;
autorijschoolv1@kpnmail.nl, uw klacht wordt dan behandeld en beantwoord door een onafhankelijke partij.  Is het hier dan niet naar tevredenheid opgelost dan kun je het voorleggen aan de VRB  Vereniging Rijschool Belang.

Hierbij kan je denken aan bemiddeling tussen de VRB-rijschoolhouder en jou als aspirant bestuurder, mocht er een meningsverschil ontstaan tijdens de rijopleiding. Je kunt dan via de Email:  info@vrb.nu contact opnemen met het VRB bestuur, We stemmen af of en hoe het geschil tussen jou en de rijschoolhouder opgelost kan worden.

De rijschool is aangesloten bij de VRB Vereniging Rijschool Belang

                                                       RST  Rijschool Samenwerking Team


10.2 Op Onze algemene voorwaarden, deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Toevoeging aanvullende voorwaarden

Binnen de Algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden worden ingevoegd.
Sinds Maart 2020, zijn er i.v.m. Covid-19 aanvullende voorwaarden toegevoegd aan deze
Algemene Voorwaarden en raadpleegbaar op www.autorijschoolvanderv1.nl, deze zullen van kracht blijven tot de
rijschool deze nietig verklaard conform regels overheid.

Deel deze pagina